پايگاه اطلاع رسانی صنعت نفت و صنايع وابسته

[نسخه مخصوص چاپ ]

NAFTDAILY.COM


مصرف گاز در هفته سوم شهریور به 2.5 میلیارد متر مکعب رسید
تاريخ خبر: يکشنبه، 20 شهريور 1390 ساعت: 13:37

به گزارش نفت دیلی ، مصرف گاز مشترکان خانگی، تجاری، صنایع عمده و نیروگاه های کشور در هفته سوم منتهی به 19 شهریور امسال با میانگین روزانه نزدیک به 359 میلیون متر مکعب، به بیش از دو میلیارد 500 میلیون متر مکعب رسید.

 

این مشترکان در بازه زمانی 13 تا 19 شهریور، دو میلیارد و 511 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش (دو میلیارد و 634 میلیون مترمکعب) 123 میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

مشترکان بخش خانگی، تجاری و صنایع غیر عمده نیز در دوره زمانی یاد شده 870 میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده اند که از میانگین مصرف روزانه بیش از 124 میلیون متر مکعب گاز در بازه زمانی 13 تا 19 شهریور حکایت دارد.

این مشترکان در مدت مشابه سال قبل نیز با میانگین 114 میلیون و یکصد هزار مترمکعب در روز، مصرف کننده 799 میلیون متر مکعب گاز بوده اند.

بر پایه این گزارش، مصرف گاز بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده در دوره زمانی یاد شده امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نزدیک به 11 درصد افزایش یافته است.

بنابر آمارهای شرکت ملی گاز ایران، بیشترین حجم مصرف گاز در بازه زمانی سیزدهم تا نوزدهم شهریور امسال با 372 میلیون متر مکعب به روز یکشنبه (13شهریور) و کمترین مقدار مصرف این حامل انرژی با 334 میلیون متر مکعب به روز جمعه (18شهریور) مربوط می شود.

در هفته دوم منتهی به 12 شهریور، مصرف گاز در کل کشور، دو میلیارد و 508 میلیون متر مکعب بوده که در هفته سوم منتهی به 19 شهریور به دو میلیارد و 511 میلیون مترمکعب رسیده است که از ثبات نسبی در مصرف این حامل انرژی حکایت دارد.